B.F.A. (Painting) Chitrakala mahavidyalaya,Nagpur-